Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”

Kế hoạch
“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2018 theo
Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”


- Tải về nội dung chi tiết: Kế hoạch "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ"

- Tải về - Mẫu đề nghị mở lớp của xã