Văn bản - Biểu mẫu

Quy chế công tác học sinh trong đào tạo nghề nghiệp trình độ Trung cấp
và Giáo dục thường xuyên

 

Nhấn vào đây để xem đầy đủ nội dung

 

Các biểu mẫu dành cho giáo viên chủ nhiệm

 

Thư mời phụ huynh học sinh

 

Mẫu bản kiểm điểm (học sinh viết tay)

 

Biên bản xét kỷ luật học sinh (lớp)

 

Biên bản đề nghị nâng mức kỷ luật học sinh

 

- Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

 

- Biên bản đề nghị xóa tên học sinh khỏi danh sách lớp

 


Các biểu mẫu Phòng Đào tạo - CTHS

 

Đơn xin phép nghỉ học

 

Mẫu miễn giảm học phí hệ Trung cấp

 

Đơn xin xác nhận học tập tại trường (Bổ sung hoãn NVQS)

 

Đơn xin xác nhận học tập tại trường (vay vốn học tập)

 

Đơn xin cấp lại thẻ học sinh

 

Đơn đăng ký học lại Tín chỉ

 

Đơn xin tạm dừng và Bảo lưu kết quả học tập

 

Đơn xin học lại sau bảo lưu

 

Đơn xin thôi học

 


 

Quy định các bước xử lý học sinh vi phạm

 

Quy_che_cong_tac_hoc_sinh_2019.pdf

 

files/Quy_dinh_cac_buoc_xu_ly_hoc_sinh.pdf

 

files/Quy_dinh_xay_dung_ne_nep_tac_phong_nam_hoc_2017_2018.pdf