Thời khóa biểu các lớp

 

 

Thời khóa biểu lớp KTL1 áp dụng từ ngày 18/05 đến ngày 23/05/2015

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Phòng/Xưởng

 

P. 5

P. 5

P.5

P.5

P. 5

P.5

Sáng

1

SHL

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

 Vật Lý

Địa Lý 

2

Đại Số

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

 Vật Lý

Địa Lý

3

Đại Số

Lịch Sử

Đại Số

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

4

Lịch Sử 

Lịch Sử

 Vật Lý 

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

5

Lịch Sử

 

Vật Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng/Xưởng

 

P.6

P.6

P.6

P.6

Xưởng

P.5

Chiều

1

Anh văn

Lạnh Cơ Bản 

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

2

Anh văn

(Cô Thanh)

Lạnh Cơ Bản

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

3

KT Điện Tử

Lạnh Cơ Bản

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

4

KT Điện Tử

Lạnh Cơ Bản

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

5

 

 

 

 

 

 

    (Thầy Trúc) (Thầy Thái) (Thầy Hớn)   (Thầy Huy)

 

Thời khóa biểu lớp MTT1 áp dụng từ ngày 18/05 đến ngày 23/05/2015

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Phòng/Xưởng

 

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

Sáng

1

SHCN

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

Vật Lý

Địa Lý 

2

Đại Số

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

Vật Lý

Địa Lý 

3

Đại Số

Lịch Sử

Đại Số

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

4

Lịch Sử

Lịch Sử

Vật Lý

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

5

Lịch Sử

 

Vật Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng/Xưởng

 

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

Chiều

1

Anh văn

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

2

Anh văn

(Cô Thanh)

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

3

Vẽ KTNM

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

4

Vẽ KTNM

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thầy Hớn)

(Thầy Hớn)

(Cô Hồng)

 

(Cô Hồng)