Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Khoa Giáo dục nghề nghiệp

          Nhân sự:

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ  
01

Huỳnh Nhựt Huy

Email: nhuthuycm@gmail.com 

SĐT: 0989.636 303

Trưởng Khoa  
02

Hồ Can Lĩnh

Email: canglinh79@gmail.com

SĐT: 0917.808 095

Phó

Trưởng Khoa

 
04

Nguyễn Kim Hồng

Email: 

SĐT: 0912.534 605

Giáo viên  
05

Nguyễn Văn Phúc

Email:nguyenvanphuc2020@gmail.com

SĐT: 0979.361 329

Giáo viên  
06

Cao Duy Thái

Email: caoduythai.cdt.@gmail.com

SĐT: 0985.834 596

Giáo viên  
07

Huỳnh Tấn Phát

Email: htphat208@gmail.com

SĐT: 0949.624 236

Giáo viên  
08

Nguyễn Việt Chương

Email: chuongtcncm@gmail.com

SĐT: 0968.824 998

Giáo viên  
09

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Email: hanhdungnguyen1989@gmail.com

SĐT: 0974.599 441

Giáo viên  
10

Nguyễn Thị Thúy An

Email: nttan10SH@gmail.com 

SĐT: 01649.518 169

Giáo viên  
11

Nguyễn Thị Lan Chi

Email:

SĐT:

Giáo viên  
12

Phạm Quốc Ân

Email: 

SĐT: 01656.963 339

Giáo viên